info@cestarelaxace.cz

+420 739 598 094

Existuje něco, co může odstartovat vnitřní změnu a růst ve tvém životě tak jako odpuštění? Odpuštění je rozhodnutí, proces a postoj, kterým pouštíš vše, co tě zraňuje, bolí, neslouží ti a omezuje tě ve tvém růstu.

Koho nezranily činy nebo slova jiné osoby? Možná tě tvůj rodič neustále kritizoval, když jsi vyrůstal, kolega sabotoval jeden z tvých projektů nebo tě tvůj partner podvedl.

Nebo jsi možná prožil traumatický zážitek, jako je fyzické nebo emocionální týrání od osoby, které jsi důvěřoval. Tyto rány mohou způsobit přetrvávající pocity zášti, hořkosti, hněvu a někdy i nenávisti.

Ale pokud se budeš této bolesti držet, budeš to ty, kdo zaplatí nejvyšší cenu.

Odpuštění ti může přinést mír, vnitřní klid, naději a celkový růst a posun v životě.

Je normální, že se v těchto situacích vztekáš, cítíš se zraněn a dokonce se u tebe rozvíjejí pocity nenávisti a touha po pomstě vůči druhému.

Pokud ale na těchto emocích nepracuješ, mohou se zakořenit, hromadit a vytvářet uvnitř tebe „ostny“, které tě vnitřně zraňují, odvádějí od přítomného okamžiku a výrazně narušují tvé osobní vztahy.

Někdy se dokonce můžeš začít citově a emočně uzavírat před ostatními a celkově svým okolím. Můžeš se bát a to klidně i podvědomě znovu si někoho pustit blíže k tělu, budeš mít strach a hlavně strach se znovu zamilovat, navázat vztah a tím nevědomě sabotovat vlastní štěstí.

Abys rozpustil emocionální důsledky těchto situací, navrhujeme ponořit se do konceptu odpuštění.

Lenka vytvořila sadu vedených meditací na téma odpuštění. Jde o meditaci na odpuštění ostatním, druhou na odpuštění sobě a další vedenou meditaci na téma odpuštění a uzdravení všech aspektů, kterých se vnitřně držíš. Tyto meditace a mnoho dalšího čeká na tebe, proto nezapomeň číst dále.

clenstvi-klub-cestarelaxace

Co je odpuštění?

Odpuštění je často definováno jako individuální, dobrovolný vnitřní proces zbavení se bolestivých pocitů a myšlenek zášti, hořkosti, hněvu a potřeby pomsty a odplaty vůči někomu, o kom věříme, že nám ublížil, včetně nás samotných.

Naše schopnost odpouštět je součástí lidské přirozenosti, která se vyvinula v procesu přirozeného výběru a podle evoluční vědy se vyvinula stejným způsobem jako naše tendence k pomstě.

Odpuštění i pomsta jsou sociální instinkty, které vyřešily problémy lidí předků.

I když jsou oba tyto aspekty neměnnými aspekty lidské přirozenosti, tyto schopnosti lze změnit, což nám dává naději, že dokážeme učinit svět více odpouštějícím a méně pomstychtivým místem.

Odpuštění je rozhodnutí, proces a postoj, kterým pouštíš vše, co tě zraňuje, bolí, neslouží ti a omezuje tě ve tvém růstu.

Je to proces osvobození se od minulosti, která tě drží v zajetí a znemožňuje ti žít plnohodnotný život v přítomnosti.

Odpuštění ti umožňuje pustit staré zášti, vzpomínky a bolest, čímž otevíráš dveře pro nové možnosti a začínáš cestu k léčení a vnitřnímu uzdravení.

To vede k hlubšímu sebepoznání, sebelásce a naplnění.

Učíš se vidět situace a lidi ve svém životě z jiné perspektivy, s větším porozuměním a empatií, což ti pomáhá budovat zdravější vztahy a žít harmoničtější život.

Odpuštění je tedy klíčovým krokem k dosažení vnitřního klidu, štěstí a naplnění.

Co není odpuštění?

Odpuštění neznamená zapomenout na to, jak ti druzí ublížili, ani nutně neznamená usmířit se nebo mít vztah k osobě, která ti ublížila.

Neschvaluješ jeho chování nebo jeho provinění, ani ho nezbavuješ jeho odpovědnosti.

Odpuštění není slabostí ani projevem podřízenosti.

Místo toho to chce odvahu – znamená to přestat neustále někoho držet odpovědného za tvé emocionální blaho a změnit svůj postoj k té původní ráně, aby tě dál nebolela.

Zahrnuje to opustit břemeno, které neseš od osoby, která ti ublížila.

Odpuštění jako hodnota

Odpuštění je považováno za lidskou hodnotu, protože je pozitivně oceňováno v mnoha kulturách a společnostech.

V zásadě proto, že odpuštění a puštění je čin, který vede k míru a vnitřnímu klidu. Kdo odpustí, zanechá za sebou zášť a dluhy, uzavře bolestivou kapitolu svého života a komu je odpuštěno, uleví svému svědomí, nalezne vnitřní klid a dostane druhou šanci.

Ti, kdo odpouštějí jinému člověku, který jim ublížil, tak činí s ohledem na své vlastní blaho (aby se uzavřely staré rány a mohli jít dál) nebo s ohledem na blaho toho, kdo jim ublížil (aby mohli pokračovat ve svém životě bez pocitu viny). V těchto případech je odpuštění chápáno jako gesto štědrosti, soucitu, velkorysosti a ušlechtilosti.

Důležitost odpuštění

Odpuštění může být pro nás zdrojem emocionální i fyzické pohody a často se používá jako nástroj k překonání starých zranění a posunu vpřed, čímž se zabrání škodám způsobeným dlouhodobým traumatem nebo záští.

Ať už v individuálním nebo kolektivním měřítku, odpuštění je cestou k míru, vnitřnímu klidu, duševní pohodě a způsobem, jak překonat minulost.

Odpuštění je dobré pro tvé srdce – doslova. Jedna studie z roku 2017 z Annals of Behavioral Medicine byla první, která spojila větší odpuštění s menším stresem a nakonec lepším duševním zdravím.

Nárůst odpuštění způsobil méně vnímaný stres, po kterém následovalo snížení symptomů duševního zdraví, což má podstatný vliv na fyzické zdraví.

Proč je důležité odpouštět?

Mezi výhody odpuštění lze proto identifikovat následující:

 • Návrat do přítomnosti: Odpuštění umožňuje setrvávat a žít v přítomnosti, to znamená nechat minulost za sebou a zaměřit pozornost na přítomnost, což se obvykle promítá do vyšší produktivity, většího nasazení pro osobní účely a vytouženou budoucnost.
 • Překonat zášť, vnitřní bolest a negativní pocity: Odpuštění zmírňuje nebo zcela eliminuje negativní pocity, jako je hněv, frustrace, zášť, vztek, nenávist a vnitřní bolest. To umožňuje zanechat jejich škodlivé účinky, které s sebou nesou riziko vzniku a rozvoje stresu, deprese a úzkosti.
 • Posílit sebevědomí: Odpuštění je důležitý pilíř a součástí dynamiky posilování sebelásky a sebevědomí, protože kromě přijetí skutečnosti, že jsi byl zraněn, se také zabýváš svými vlastními pocity, místo abys zaměřoval svou pozornost a energii na osobu, která ti ublížila.
 • Zlepšuje vztahy: Odpuštění zlepšuje vztahy tím, že umožňuje partnerům překonat staré zášti, konflikty a nedorozumění. Když odpouštíme, uvolňujeme se od negativních emocí spojených s minulými událostmi, což nám umožňuje obnovit a prohloubit vzájemnou důvěru a pochopení. Tím, že se zbavujeme hořkosti a hněvu, otevíráme dveře k otevřenější a upřímnější komunikaci, což je základním stavebním kamenem pro harmonický a zdravý vztah. Odpuštění také projevuje sílu charakteru a empatii, což přispívá k vzájemné úctě, důvěře a respektu. Ve výsledku odpuštění nejen léčí staré rány, ale také posiluje vazbu, přináší větší spokojenost ve vztahu a vede k celkově šťastnějšímu a naplněnějšímu soužití.

Jaké jsou výhody odpuštění někomu?

Zbavení se výčitek a hořkosti může vést k lepšímu zdraví a většímu duševnímu klidu. Odpuštění může vést k následujícímu:

 • Zdravějším vztahům
 • Lepšímu duševnímu zdraví
 • Méně úzkosti, stresu a nepřátelství
 • Méně příznaků deprese
 • Sníženému krevnímu tlaku
 • Silnějšímu imunitnímu systému
 • Lepšímu zdraví srdce
 • Většímu sebevědomí

Studie z roku 2013 ukazuje, jak odpuštění pomáhá mozku léčit emoční zátěž z minulosti a zlepšit celkový stav. Další vědecké studie a obecně věda ukazuje, jaké jsou výhody odpuštění na naše zdraví.

Proč je tak snadné mít výčitky?

Být zraněn někým, zejména osobou, kterou miluješ a důvěřuješ, může způsobit hněv, smutek a zmatek.

Pokud neustále přemýšlíš o událostech nebo situacích, které tě bolí, zášť plná odporu a nepřátelství se může v tobě hluboce zakořenit.

Pokud dovolíš, aby negativní pocity nahradily pozitivní, můžeš se cítit pohlcen hořkostí nebo pocitem nespravedlnosti.

Někteří lidé přirozeně odpouštějí snadněji než jiní. Ale i když máš sklon chovat zášť, věř, že každý se může naučit odpouštět.

Jaké jsou důsledky zášti a neodpuštění?

Pokud je pro tebe těžké odpustit, může se ti stát následující:

 • Do nových vztahů a zkušeností vnášíš svůj hněv a hořkost.
 • Jsi tak soustředěn na špatnou zkušenost, že si nedokážeš užít přítomnost.
 • Jsi v depresi, podrážděn nebo úzkostlivý.
 • Máš pocit, že jsi v rozporu se svými vnitřními přesvědčeními.
 • Ztrácíš cenné a obohacující spojení s ostatními.
 • Vytváříš si emoční, citový a někdy i fyzický odstup od svých nejbližších a uzavíráš se spojení, hluboké intimitě, lásce a pozitivním aspektům vztahu i života.

Jak se dostanu do fáze odpuštění?

Odpuštění je závazek ke změně, který vyžaduje praxi. Chceš-li dosáhnout odpuštění, můžeš udělat následující:

 • Uvědom si hodnotu odpuštění a to, jak může zlepšit tvůj život.
 • Urči, co je třeba vyléčit a komu chceš odpustit.
 • Připoj se k podpůrné skupině do našeho členství nebo využij našich online kurzu či individuální terapie nebo koučinku.
 • Přijmi emoce způsobené škodou, která ti byla způsobena, uvědom si, jak tyto emoce ovlivňují tvé chování, tvou budoucnost, zdraví, vztahy a celý život a snaž se je pustit.
 • Rozhodni se odpustit osobě, která ti ublížila.
 • Uvolni kontrolu a moc, kterou má nad tvým životem osoba, která tě urazila a situace, která je s tím spojena.
 • Využij specifické afirmace k nastavení svého podvědomí a své mysli směrem k odpuštění a uvolnění toho, co potřebuješ pustit.

Jak odpustit?

Doporučuji ti vytvořit systém. Pravidelně odpouštěj vše, co tě zraňuje, drží v minulosti, bolí, vytváří negativní pocity a emoce, poškozuje tvůj život a co ti už neslouží a nerezonuje s tebou.

Pojďme se také na odpuštění podívat trochu z jiného úhlu pohledu. Odpustit také znamená pustit a nechat jít.

Toto je také nedílnou součástí tvého růstu. Proto je potřeba pravidelně propouštět se všeho, co už ve tvém životě nemá místo, neslouží ti nebo nefunguje. Tento proces je velmi důležitý a v našem životě způsobil neuvěřitelné změny.

Poté, co jsme se zbavili všech starých věcí a lidí, kteří už s námi nerezonovali, udělali jsme prostor pro nové a lepší věci, ale i osoby, které nás posouvaly vpřed na naše životní cestě.

Udělej si seznam všech věcí, které ti už neslouží a brzdí tě ve tvém rozvoji. Zbav se všeho, co:

 • Ti už neslouží
 • Nepotřebuješ
 • Nerezonuje s tebou
 • Nefunguje
 • Negativně ovlivňuje tvůj život
 • Brání ti v růstu
 • Shazuje tvé osobní vibrace
 • Poškozuje tvůj život
 • Nerezonuje s tvými sny a tvou cestou

Pro nás je to základ pro lepší zdraví, vzhled, duševní pohodu a zvyšování kvality našeho života. Odpouštěj nejen sobě, ale i ostatním.

Tři silné vedené meditace na odpuštění přímo pro tebe

Lenka pro tebe vytvořila tři silné meditace na odpuštění jak ostatním, tak i sobě. A také silnou vedenou meditaci – rituál léčení skrze odpuštění na propuštění vzpomínek, myšlenek a emocí, které způsobují problémy.

Používáme je pravidelně i my sami. Je těžké zavřít oči a začít odpouštět. Často se totiž někde zasekneme, pak se ztratíme a znovu nalezneme a uvědomíme si, že jsme moc nikam nedošli.

Proto Lenka vytvořila tyto silné nahrávky, které tě tím provedou. Najdeš je v našem členství. A nejenom to. Nalezneš tam i systém pro duševní očistu.

Odpuštění není jednorázová technika. Je to spíše o životním stylu – když víš, jak tě to ovlivňuje a chceš zlepšovat svůj život, proč si tu techniku neosvojit a nepoužívat ji pravidelně?

Stáhni si nás v mobilní aplikaci a získej přístup k prémiovému obsahu, který nikde jinde sdílet nebudeme. Hloubkové webináře, koučovací videa, společné podcasty, vedené meditace, relaxační a meditační hudba, programování mysli a podprahové nahrávky, živé vysílání a mnoho dalšího… Vše na jednom místě bez reklam a rušivých vlivů. Včetně meditace na odpuštění sobě, proto klikni na tlačítko níže a připoj se k nám a začni tvořit svůj život.

Jak si odpustit? Jak odpustit sobě?

Odpustit si je cesta k vnitřnímu klidu a harmonii. Je to proces, který ti umožňuje překonat staré zášti i bolesti a otevřít se novým možnostem a zkušenostem.

Takže, jak si odpustit?

Tady je několik kroků, které ti mohou pomoci na této cestě:

 • Uznání a přijetí: Prvním krokem je uznat a přijmout, že jsi udělal chybu, nechal sis něco líbit, jednal určitým způsobem nebo se nechal zranit. Je důležité si uvědomit, že každý dělá chyby a že jsou součástí tvé cesty k růstu.
 • Porozumění a empatie: Snaž se porozumět okolnostem a emocím, které vedly k tvému jednání. Pokud je to možné, projev empatii k sobě samému. Pochopení toho, proč jsi jednal, jak jsi jednal, ti pomůže lépe se s tím vyrovnat.
 • Vyjádření emocí: Dovol si prožít všechny emoce, které s tvým jednáním souvisejí – včetně lítosti, smutku nebo zklamání. Vyjádření těchto emocí je klíčové pro proces odpuštění.
 • Poučení se z chyb: Zamysli se nad tím, co jsi se ze situace naučil. Každá chyba nebo zranění ti může poskytnout cenné lekce, pokud jsi ochoten se z nich poučit. V opačném případě se budou tyto lekce neustále opakovat a co hůř i stupňovat, dokud je nepochopíš. To je život, kamaráde. Život tě tlačí k růstu, expanzi a transformaci a buď zůstaneš na místě a jdeš proti změně, proti vesmírným zákonům, proti sobě a své přirozenosti, nebo se rozhodneš růst a prosperovat. Nic mezi tím neexistuje.
 • Odpustit si: Aktivně se rozhodni odpustit si. Tento krok může vyžadovat nějaký čas a praxi, ale je to klíčový moment na cestě k uzdravení. Můžeš to udělat třeba prostřednictvím meditace nebo vedených cvičení na odpuštění, které například najdeš zpracované v našem členství nebo online kurzech.
 • Propuštění: Pusť minulost a všechno, co s ní souvisí. Uvědom si, že držení se minulých chyb ti brání v pohybu vpřed.
 • Vybudování nové identity: Začni pracovat na budování nové identity a zdravější verze sebe sama. Zaměř se na své silné stránky, hodnoty a to, co ti přináší radost a spokojenost.
 • Hledání podpory: Pokud máš pocit, že to nezvládáš sám, neváhej hledat podporu u blízkých, využij našich individuálních koučovacích a terapeutických programů a služeb, nebo v podpůrných skupinách jako je naše členství, kde na tebe čekají stejně naladění lidé, podpora, růst a nástroje na odpuštění sobě i ostatním a mnoho dalšího.

 

clenstvi-klub-cestarelaxace

Členství – Klub Cesta relaxace

Stáhni si nás v mobilní aplikaci a získej přístup k prémiovému obsahu, který nikde jinde sdílet nebudeme. Hloubkové webináře, koučovací videa, společné podcasty, vedené meditace, relaxační a meditační hudba, programování mysli a podprahové nahrávky, živé vysílání a mnoho dalšího… Vše na jednom místě bez reklam a rušivých vlivů.

Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut a kouč

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

0 Komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares